Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

fairytalesweetness
7136 2b34
Reposted fromtygrysek tygrysek viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
6115 fd86
Reposted fromparkaboy parkaboy viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viagingerowaa gingerowaa
fairytalesweetness
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
Co jeśli zwiejesz na wiosnę, a mnie omami miłość?
Co jeśli zwieje ja, bo się tylko bawię chwilą?
— Meek, Oh Why? - Pieśniarka i Król
Reposted frombadgal badgal viagingerowaa gingerowaa
fairytalesweetness
Ja nie chcę znów za dużo mieć
- ty sam to wiesz.
Pierścionki dwa, przyjaciół w bród,
parasol w deszcz,
i modny strój, i dobry but,
i jeszcze żeby stał się cud.

Oddałabym sukienki te
i pończoch sto,
by z tobą, hen, do nieba biec
i znów na dno,
bo kiedy w nas przygaśnie blask,
ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd.

On tak ładnie kradnie, co się da,
te brylanty, fanty, futra dwa.
Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma,
to nie ja, to nie ja.
On tak ładnie kradnie, że
miło przy nim i na dnie.
Moje serce także w końcu skradł,
no i wpadł, no i wpadł...
— Agnieszka Osiecka, "Kto tak ładnie kradnie"
Reposted fromcudoku cudoku viagingerowaa gingerowaa
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagingerowaa gingerowaa

July 04 2015

fairytalesweetness
9508 b882
Reposted frompeper peper viaekhemm ekhemm
fairytalesweetness
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił. 
— Bukowski
fairytalesweetness
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajagodova jagodova
fairytalesweetness
3582 aa34 500
Reposted fromjethra jethra viajagodova jagodova
fairytalesweetness
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viajagodova jagodova
fairytalesweetness
7689 5259 500
fairytalesweetness
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viajagodova jagodova
fairytalesweetness
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajagodova jagodova
fairytalesweetness
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viahunsert hunsert
fairytalesweetness
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viahunsert hunsert
fairytalesweetness
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahunsert hunsert
fairytalesweetness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl